Kmečka tržnica

V občini Šmartno ob Paki, smo zaznali potrebo po vzpostavitvi prostora, na katerem bi lahko kmetje na organiziran način prodajali pridelke, ki so plod njihovega dela na posestvu- zemlji, ki jo obdelujejo. Po razgovorih, ki smo jih opravili z posameznimi občani in razgovori z lastniki kmetij je bilo zaznati obojestransko potrebo po postavitvi prostora na katerem bi kmetje prodajali svoje pridelke in iz njih ustvarjene izdelke, obrtniki okolju prijazne izdelke, občani pa bi z velikim veseljem to kupovali, saj bi bili prepričani da so kupili kvaliteten prehrambeni in okolju prijazen izdelek. Zato se je s tem razpisom pojavila možnost, da to obojestransko željo uresničimo in rodil se je projekt postavitve kmečke tržnice, na prostoru za Hišo mladih, s katero upravlja javni zavod, katerega je z odlokom ustanovila občina.

V sklopu projekta je bila izvedena registracija dejavnosti g/47.810 trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah in s tem je omogočeno delovanje kmečke tržnice.

Namen in cilji projekta:

– Iskanje novih tržnih poti za kmetijske izdelke iz lokalnega okolja,
– razvoj integrirane in ekološke pridelave,
– vzpodbujanje izdelave in prodaje izdelkov obrtnikov prijazne okolju iz domačih materialov (izdelava vzglavnikov   pirnica, ali kožuhlinko), pleterjev,..
– ohranjanje in oživljanje tradicionalnih dejavnosti,
– povečanje števila lokalnih prireditev.

Glavne aktivnosti projekta

(vključujoč aktivnosti morebitnih partnerjev) – če predvidevate izvedbo projekta po fazah, opredelitve aktivnosti projekta po fazah in letih izvajanja.

V junij in julij 2010 bomo vzpostavili pogoje za postavitev kmečke tržnice:

– informiranje o proizvajalcev pričetku operacije » kmečka tržnica«,
– izobraževanja za dodelitev statusa proizvajalca, ki lahko samostojno prodaja na tržnici,
– opravili nakup stojnic »tip Velenje«
– obveščanje občanov o kmečki tržnici,
– uredili in z obcestnimi oznakami označili prostor, na katerem se bo odvijala kmečka tržnica

v avgustu, septembru, oktobru 2010

-postavitev kmečke tržnice
-postavitev monitoringa,
-obveščanje kmetov-proizvajalcev za možnost prodaje proizvedene ekološke pridelane hrane,
-obveščanje izdelovalcev – obrtnikov ki izdelujejo izdelke domače obrti o možnostih prodaje
-osveščanje kupcev – seznanjanje s prednostmi ekološko pridelane hrane,
-predstavitve kriterijev, ki so bili skupno določeni za nosilce blagovne znamke Z NASMEHOM NARAVE IZ SAŠA REGIJE,
-izvajanje skupne promocije za trženje kmetijskih in obrtniških proizvodov,
-promocija izdelkov domače obrti – lesarski izdelki, pletilski, sodarski,…

v projekt bomo aktivno vključili vse proizvajalce iz Šaleške doline, še posebej se bomo potrudili da bomo k sodelovanju pritegnili vse, ki jim je bila dodeljena regijska blagovna znamka.

 

Logotip kmečke tržnice Šmartno ob Paki

Pričakovani rezultati projekta

V pripravah na pričetek prodaje na tej tržnici so bodo kmetje pričeli izobraževati in usposabljati za pridelavo in pridobivati znanja za pridobitev certifikata, ki jim bo dovoljeval prodajo na tržnici s pridobitvijo certifikata kakovosti pa tudi doseganje boljše cene pri prodaji svojih proizvodov. Obrtnikom, ki izdelujejo produkte, ki spadajo na takšno tržnico, bo omogočena nova pot do končnega uporabnika- kupca.

Upravičeno pričakujemo tudi da bodo mladi lastniki kmetij in obrtniki v tem spoznali tudi svojo priložnost in možnost zaposlitve.

Letak kmečke tržnice

Ciljne skupine projekta

Odjemalci:

V občini se je z izgradnjo novih nastanitvenih objektov povečalo število družin, ki so postali potencialni kupci,

v okolici Šmartnega ob Paki in ponudbe domače na kmetiji pridelanih proizvodov in hrane, zato bodo s to postavitvijo prišli v kraj tudi kupci iz sosednjih občin; Šoštanja, Velenja, Mozirja, Nazarje, Braslovč, Polzele

Proizvajalci, ponudniki:

Z možnostjo prodaje na kmetiji pridelanih pridelkov se bo povečala možnost razvoja kmetij in s tem možnost kvalitetnejših delovnih pogojev za delo in s tem dolgoročno perspektivnejši pogledi na razvoj kmetije, s predelavo doma pridelanih osnovnih pridelkov kmetije (primer: moka+ jajca+mleko izdelek jušni rezanci) bodo dali dodatni izdelek, ki bo vseboval še dodatno znanje, ki ga bo moč prodati na tej tržnici

Z takšnimi produkti se bo povečal prihodek same kmetije, kar bo mlade stimuliralo da bo ostal doma na kmetiji, predvsem v času ki je pred nami, v času ki ne daje upanja po odpiranju novih delovnih mest v industriji.

Cilji projekta

Med kratkoročnimi cilji je med najpomembnejšimi ta, da bo omogočeno občanom kupovati kvalitetno doma pridelano hrano, pridelovalcem pa možnost dodatnega zaslužka.

Kmetom pa možnost prodaje izdelkov ki nastanejo iz dela na kmetiji (uporaba kurjega pirja, uporaba koruznega listja)

Obrtnikom ki izdelujejo izdelke iz lesa, pire,…

Projekt mora biti skladen z Lokalno razvojno strategijo za Šaleško dolino in mora prispevati kdoseganju vsaj enega od ključnih ciljev:

Razvojni cilj 1: Konkurenčno kmetijstvo in razvoj novih gospodarskih dejavnosti

Dvig dodane vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom (Vzpostavitev podpornega okolia in ustrezne infrastrukture za skupno promocijo in trženje kmetijskih produktov pod skupno blagovno znamko, razvoj dopolnilnih dejavnosti. Posodabljanje in prestrukturiranje kmetiistva ter gozdarstva)

Spodbujanje diverzifikacije v nekmetijske deiavnosti in razvoj podjetništva (Aktiviranie podjetniških potencialov v Šaleški dolini. spodbujanie izkoriščanja obnovljivih virov energije. izbolšanje zaposlitvenih možnosti)

Razvojni cilj 2: Smotrnejša raba prostora kot turistični izziv Šaleške doline

Sanacija in oživitev degradiranih površin (Saniranje degradiranih površin, dodajanje turistične in gospodarske vrednosti saniranim degradiranim površinam )

Izgradnja konkurenčne turistične infrastrukture (Spodbujanje razvoja obstoječe in nove turistične dejavnosti: Obnova in izgradnja nastanitvenih zmogljivosti, obnova in izgradnja druge turistične infrastrukture, novi turistični proizvodi in turistična ponudba, specializacija ponudbe, celovit sistem označevanja, skupna promocija in trženja turizma)

Razvojni cilj 3: Privlačnejša in prijaznejša Šaleška dolina

Trajnostna raba okolja (Ohranjanje kmetijske krajine, ohranjanje vodovarstvenih območij in zagotavljanje virov pitne vode, spodbujanje trajnostnega razvoja na zaščitenih območjih, ohranjanje biotske pestrosti)

Vzpostavitev inftastrukture za kakovostnejše življenjsko in bivalno okolje (posodobitev prometne, komunalne, energetske, komunikacijske infrastrukture, rešitev stanovanjske problematike, dvig kakovosti izobraževanja v vseh občinah)

Vrnitev družabnega in socialnega življenja na vasi (Okrepitev kulturnega in socialnega življenja ter medgeneracijske solidarnosti, elastičnost prireditev preko celega leta, osnovne in specifične storitve ter znanja za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo)

Razvojni cilj 4: Uresničevanje pristopa od spodaj navzgor

Samoorganiziranje posameznikov (Spodbujanje in usposabljanje prebivalcev podeželja za aktivno vključevanje v načrtovanje razvoja podeželja, zbiranje naborov projektov)

Vzpostavitev podporne mreže za celovit razvoj podeželia (Motiviranie povezovanja vseh sestavnih delov podpornega okoliša za razvoj podeželja, načrtovanje komuniciranja in informiranje nosilcev podpornega okolja, izobraževanje in usposabljanje, promocija).

Leave a Comment

1 × two =